Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Free Cash Flow là gì? Công thức tính dòng tiền tự do chính xác nhất

Đóng góp bởi:

Võ Thị Mỹ Duyên

Cập nhật:

26/11/2023

Free Cash Flow là một thuật ngữ không còn quá xa lạ trong lĩnh vực tài chính. Vậy Free Cash Flow là gì? Công thức tính dòng tiền tự do chính xác nhất. Tham khảo bài viết sau để biết chi tiết nhé!

Free Cash Flow là gì?

Free Cash Flow (FCF) hay dòng tiền tự do là số tiền mặt còn lại của một công ty sau khi đã trừ đi các chi phí cần thiết để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh. Dòng tiền tự do phản ảnh hiệu quả chi tiêu của một doanh nghiệp. 

Free Cash Flow (FCF) là một chỉ số tài chính quan trọng

Free Cash Flow (FCF) là một chỉ số tài chính quan trọng

Đặc điểm của Free Cash Flow

Free Cash Flow (FCF) là một khái niệm trong tài chính doanh nghiệp, và có các đặc điểm sau:

 • Đo lường khả năng tạo ra tiền mặt: Free Cash Flow đo lường khả năng của một công ty tạo ra tiền mặt sau khi đã trừ đi các chi phí vốn, các chi phí cố định và các hoạt động đầu tư. Nó cho biết mức độ tự do của công ty trong việc sử dụng tiền mặt để trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, đầu tư vào dự án mới hoặc trả nợ.
 • Chỉ ra khả năng tăng trưởng và bền vững: Một công ty có Free Cash Flow dương thường cho thấy năng suất kinh doanh tốt và khả năng tăng trưởng bền vững. Nếu công ty có khả năng tạo ra FCF dương trong một khoảng thời gian dài, nó có thể sử dụng tiền mặt để đầu tư vào mở rộng hoặc phát triển kinh doanh.
 • Được sử dụng để đánh giá giá trị công ty: Free Cash Flow được sử dụng trong các phương pháp định giá công ty, như định giá dựa trên vòng tiền mặt (DCF - Discounted Cash Flow), để định giá giá trị hiện tại của công ty dựa trên dòng tiền mặt tương lai mà công ty dự kiến tạo ra.
 • Liên quan đến chính sách tài chính: Free Cash Flow có thể ảnh hưởng đến các quyết định về phân phối tiền mặt của công ty, như trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, hoặc trả nợ. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng vay vốn và đánh giá rủi ro của công ty.
 • Có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố kế toán: Tính toán Free Cash Flow có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định kế toán và phương pháp tính toán. Vì vậy, cần lưu ý các chính sách kế toán và các phương pháp tính toán FCF khi sử dụng nó để đánh giá công ty.

Free Cash Flow (FCF) là một khái niệm trong tài chính doanh nghiệp

Free Cash Flow (FCF) là một khái niệm trong tài chính doanh nghiệp

Ý nghĩa của Free Cash Flow

Đối với doanh nghiệp

Free Cash Flow (FCF) có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp từ các khía cạnh sau:

 • Đánh giá khả năng tài chính: FCF cho phép đánh giá khả năng tài chính của một doanh nghiệp. Khi FCF dương, công ty có thể sử dụng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông, mua lại cổ phiếu, đầu tư vào dự án mới hoặc trả nợ. Nó cho thấy mức độ tự do tài chính của công ty và khả năng sử dụng tiền mặt một cách linh hoạt.

 • Đo lường hiệu quả hoạt động: FCF cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nếu FCF tăng theo thời gian, điều này có thể chỉ ra rằng công ty đang cải thiện quy trình kinh doanh và tăng cường khả năng tạo ra lợi nhuận và tiền mặt từ hoạt động kinh doanh.

 • Tạo giá trị cho cổ đông: FCF có thể được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông hoặc mua lại cổ phiếu. Khi công ty có FCF dương và quyết định sử dụng nó để trả cổ tức, nó tạo ra giá trị cho cổ đông bằng cách chia sẻ lợi nhuận trong hình thức tiền mặt.

Free Cash Flow (FCF) có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp

Free Cash Flow (FCF) có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp

Đối với nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư, Free Cash Flow (FCF) có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá một công ty và đưa ra quyết định đầu tư. Dưới đây là những điểm ý nghĩa của FCF đối với nhà đầu tư:

 • Đánh giá khả năng sinh lời: FCF cho phép nhà đầu tư đánh giá khả năng của một công ty tạo ra lợi nhuận và tiền mặt từ hoạt động kinh doanh. Một công ty có FCF dương cho thấy năng suất kinh doanh tốt và khả năng tăng trưởng bền vững, điều này có thể tạo điều kiện cho việc sinh lời trong tương lai.

 • Đánh giá giá trị đầu tư: FCF được sử dụng trong phân tích định giá công ty. Nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp định giá dòng tiền mặt (DCF) để ước tính giá trị hiện tại của công ty dựa trên dòng tiền mặt tương lai. FCF là một thành phần quan trọng trong quá trình tính toán giá trị đầu tư.

 • Đánh giá sức khỏe tài chính: FCF cung cấp thông tin về khả năng tài chính của công ty trong việc trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, đầu tư vào dự án mới hoặc trả nợ. Nếu một công ty có FCF dương và sử dụng nó một cách hiệu quả, điều này có thể tạo ra giá trị cho cổ đông và cho thấy sức khỏe tài chính của công ty.

Free Cash Flow (FCF) có ý nghĩa quan trọng trong đầu tư

Free Cash Flow (FCF) có ý nghĩa quan trọng trong đầu tư

Cách tính Free Cash Flow

Công thức tính Free Cash Flow

Công thức để tính toán Free Cash Flow (FCF) của một doanh nghiệp là như sau:

FCF = CFO - CAPEX

Trong đó:

 • CFO (Cash Flow from Operations) là dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh, bao gồm các khoản thu và chi từ hoạt động kinh doanh chính của công ty. CFO thường được xác định từ báo cáo lưu chuyển tiền mặt.
 • CAPEX (Capital Expenditures) là các khoản chi tiêu vốn dùng để mua sắm, xây dựng hoặc nâng cấp tài sản cố định của công ty. CAPEX thường được xác định từ báo cáo tài sản cố định hoặc báo cáo lưu chuyển tiền mặt.

Ví dụ tính Free Cash Flow

Giả sử chúng ta có các thông tin sau:

 • Dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh (CFO): 100.000 đơn vị tiền tệ.
 • Chi tiêu vốn (CAPEX): 50.000 đơn vị tiền tệ.

Sử dụng công thức FCF = CFO - CAPEX, chúng ta có thể tính toán FCF như sau:

FCF = 100.000 - 50.000 = 50.000 đơn vị tiền tệ.

Vậy trong ví dụ này, Free Cash Flow (FCF) của công ty là 50.000 đơn vị tiền tệ.

Lưu ý về Free Cash Flow

Khoản thu nhập không được tính vào trong Free cash flow 

Một lưu ý quan trọng về Free Cash Flow (FCF) là khoản thu nhập (Income) không được tính vào trong FCF. FCF tập trung vào dòng tiền mặt thuần (Net Cash Flow) mà công ty tạo ra từ hoạt động kinh doanh của mình sau khi đã trừ đi các chi phí và các yếu tố không liên quan đến tiền mặt.

Khoản thu nhập thường được xác định dựa trên nguyên tắc kế toán và có thể bao gồm các yếu tố không phải tiền mặt như lợi tức chưa trả, lãi suất không thực tế, và các khoản khấu hao không tiền mặt. Tuy nhiên, FCF tập trung vào dòng tiền mặt thực tế mà công ty sở hữu và có thể sử dụng trong các hoạt động khác nhau như đầu tư, trả cổ tức hoặc trả nợ.

Đánh giá về Free Cash Flow

Free Cash Flow (FCF) là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính và đầu tư. Nó cung cấp thông tin về khả năng tạo dòng tiền mặt thuần của một công ty sau khi đã trừ đi các chi phí và các yếu tố không liên quan đến tiền mặt. 

Free Cash Flow (FCF) là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính và đầu tư

Free Cash Flow (FCF) là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính và đầu tư

Các chỉ tiêu liên quan đến Free Cash Flow

Có một số chỉ tiêu liên quan đến Free Cash Flow (FCF) trong phân tích tài chính. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Operating Cash Flow (OCF): Đây là dòng tiền mặt thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trước khi khấu trừ các khoản đầu tư tài chính. OCF thường được sử dụng để tính toán FCF bằng cách trừ các khoản đầu tư cần thiết như đầu tư tài sản cố định và vốn lưu động.

 • Cash Flow from Investing Activities: Đây là dòng tiền mặt liên quan đến hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm mua và bán tài sản cố định, đầu tư vào công ty con, hoặc mua các khoản đầu tư tài chính khác. Các dòng tiền này có thể ảnh hưởng đến FCF của công ty.

 • Cash Flow from Financing Activities: Đây là dòng tiền mặt liên quan đến hoạt động tài chính của công ty, bao gồm thu và chi tiền từ hoạt động vay nợ, phát hành cổ phiếu, trả cổ tức và mua lại cổ phiếu. Các dòng tiền này có thể ảnh hưởng đến FCF bằng cách thay đổi cấu trúc vốn của công ty.

 • Capital Expenditures (CAPEX): Đây là số tiền công ty chi tiêu cho việc mua sắm, xây dựng hoặc nâng cấp tài sản cố định. CAPEX có thể ảnh hưởng đến FCF bằng cách giảm số tiền dòng tiền mặt thuần có sẵn để tái đầu tư hoặc trả cổ tức.

 • Dividends: Đây là số tiền trả cổ tức cho cổ đông của công ty. Việc trả cổ tức cũng ảnh hưởng đến FCF bằng cách giảm số tiền dòng tiền mặt thuần có sẵn để tái đầu tư hoặc sử dụng cho các hoạt động khác.

Điểm mấu chốt trong Free cash flow

Một số điểm mấu chốt cần lưu ý trong Free Cash Flow (FCF) bao gồm:

 • Tính đáng tin cậy của dữ liệu: Để tính toán FCF chính xác, cần sử dụng thông tin tài chính và báo cáo từ nguồn tin đáng tin cậy. Dữ liệu không chính xác hoặc thiếu sót có thể dẫn đến ước lượng FCF không chính xác.

 • Đánh giá các yếu tố điều chỉnh: Trong quá trình tính FCF, cần xem xét các yếu tố điều chỉnh như thay đổi trong vốn lưu động, thuế, chi phí tài chính và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến dòng tiền mặt thuần.

 • Định nghĩa rõ ràng: Cần làm rõ định nghĩa của FCF để đảm bảo đồng nhất và hiểu rõ ý nghĩa của chỉ số này. Có thể có nhiều định nghĩa khác nhau của FCF, vì vậy quan trọng để làm rõ định nghĩa cụ thể đang được sử dụng.

 • Xem xét ngữ cảnh và so sánh: FCF cần được đánh giá trong ngữ cảnh của ngành công nghiệp, kích thước và giai đoạn phát triển của công ty. Cần so sánh FCF của công ty với các công ty cùng ngành hoặc các chỉ số thị trường tương đương để đánh giá hiệu suất tài chính.

 • Sự phân bổ hợp lý của FCF: FCF cần được sử dụng một cách hợp lý và có lợi cho công ty và cổ đông. Sự phân bổ FCF đúng cách có thể bao gồm tái đầu tư trong hoạt động kinh doanh, trả cổ tức, trả nợ, đầu tư mới và các hoạt động khác để tạo ra giá trị tốt nhất cho công ty.

Một số lưu ý về Free Cash Flow

Một số lưu ý về Free Cash Flow

Câu hỏi thường gặp

Unlevered Free Cash Flow là gì?

Unlevered Free Cash Flow (UFCF) là một khái niệm trong phân tích tài chính để đo lường dòng tiền mặt thuần của một công ty sau khi loại bỏ yếu tố của công nợ và chi phí tài chính. Nó tập trung vào khả năng tạo ra dòng tiền mặt thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty mà không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn và chi phí tài chính.

Free Cash Flow to Firm là gì?

Free Cash Flow to Firm (FCFF) là một chỉ số trong phân tích tài chính để đo lường khả năng tạo ra dòng tiền mặt tự do của một công ty cho tất cả các nhà cung cấp vốn, bao gồm cả cổ đông và nguồn vốn nợ. FCFF đo lường khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho công ty mà không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn.

Hy vọng với thông tin chúng tôi cung cấp, bạn có thể trả lời được câu hỏi “Free Cash Flow là gì? Công thức tính dòng tiền tự do chính xác nhất". Đừng quên cùng theo dõi Tikop để cập nhật thêm những kiến thức tài chính, đầu tư nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

Lạm phát – tưởng chừng là một khái niệm rất vĩ mô và “đao to búa lớn” toàn thấy trên TV, nên đôi khi ta tặc lưỡi bỏ qua. Chuyện đó đã có chính phủ, thế giới lo. Nhưng suy cho cùng chính nhiều cá nhân chúng ta làm nên một quốc gia. Thế nên hãy nhớ rằng: một khi đã là thành viên của xã hội, lạm phát sẽ tác động đến bạn dù bạn có để ý hay không! Đó là lý do bạn cần phải tìm hiểu xem lạm phát là gì và nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024

Tài chính là gì? Tổng hợp kiến thức cơ bản về tài chính

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Tài chính là gì? Tổng hợp kiến thức cơ bản về tài chính

Tài chính là một trong những thuật ngữ quen thuộc đối với nhiều người. Cùng tìm hiểu về khái niệm Tài chính để hiểu rõ khái niệm tài chính là gì và chức năng, cũng như vai trò của nó thế nào.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

18/01/2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾT KIỆM VÀ LÊN KẾ HOẠCH CHO MỘT ĐÁM CƯỚI?

TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾT KIỆM VÀ LÊN KẾ HOẠCH CHO MỘT ĐÁM CƯỚI?

Lập ngân sách hoàn hảo cho đám cưới là một trong những công việc đầu tiên mà các bạn phải làm ngay từ đầu nếu muốn có được một kế hoạch đám cưới chi tiết và chu đáo. Có rất nhiều các cách để lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới và ngay trong bài viết này đây Tikop sẽ gửi đến các bạn cách để lên kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu cho một đám cưới thật hoàn chỉnh và khoa học

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

03/03/2023

Chiết khấu là gì? Hướng dẫn cách tính chiết khấu, có ví dụ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Chiết khấu là gì? Hướng dẫn cách tính chiết khấu, có ví dụ chi tiết

Chiết khấu là một biện pháp được sử dụng rất nhiều trong marketing, để kích thích người dùng mua sắm. Vậy chiết khấu là gì? Cách tính tỷ lệ chiết khấu như thế nào khi áp dụng trong kinh doanh? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

05/03/2024